Phòng Hoa Hồng – Vươn tới những tầm cao.

Phòng Hoa Hồng là một trong những phòng được thành lập đầu tiên của Công ty Cổ phần Bất động sản Hoa Ban. Với mục tiêu trở thành một trong những Phòng dẫn đầu của Công ty, Phòng Hoa Hồng đang đẩy mạnh tuyển dụng nhân sự mới, đào tạo nhân sự cũ. Mục tiêu trong Quý II - 2019 của Phòng Hoa Hồng là đạt mốc 40 nhân sự, thiết lập những kỷ lục về hoa hồng, về số vụ chốt và về số lượng nhân sự. Trưởng …

21 Tháng Bảy 2018| Phòng Hoa Hồng